Search form

Lukas 1:80

80Atin i ngae ni ménruk émbagér brab ménwaléy métintu. Atin amun dakélén, ménbati dob sébaane gonon énda i étéw de bati, taman bé gaiwe ménuret dob de étéw Judio.