Search form

Lukas 10

Sénugu Jesusey de étéw

1Tidéw béno, ménémili i Jesuse fitéw folo bra ruwo gétéw do lagéy. Atin sénuguén bero séruwo-ruwo métah dob de ingéd ayo no so. 2Atin bénréhén bero mano, “Wén i médoo do étéw méuyot munur bé Fiyowe Uret. Ségiléw ro bé de buka kétéwén. Endob kloh saén i begome do kémétéw. Dasal gom dob Kadnane inok émféuwit médoo na do kémétéw dob kaane ni kétéwén. 3Amuk magéw gom, ingat gom. Non féuwit gu begom maak do bili-bili mangéy dob kérara i de itu talun. 4Kagom muwit réban, taloo no talufi, taloo no ségiyo sinilas. Brab kagom mérugay séuret-uret bé atiy étéwe gébalaka kom dob de aguwon. 5Buluk mahur gom dob de lawi, béréh gom féfiyonéy Tulusey de étéw bati dob ni lawi. 6Buluk i de étéw dob no bati fiyo, brab tayakufé ro begom do sénugu gu, féfiyonéy Tuluse bero. Endob buluk énda fiyo ro étéw, brab énda tayakufé ro begom do sénugu gu, énda so féfiyonéy Tuluse bero. 7Bati gom dob no lawi témayakuf begom. Atiy amaéne brab inéméne iray ro begom, tanggaf gom. Non i begome do gémalbék kailanga kom i sukay gome. Brab kagom téfégalin tidéw dob sébaane lawi mangéy dob sébaane de. 8Buluk mahur gom dob sébaane ingéd, brab ténayakuf ro begom, ama gom i éntingayéne iray ro begom. 9Uwa gom i de déméruun dob no ingéd brab béréh gom dob de étéw diyo makom, ‘Endaén mérugayén taman bé gaiwe féguléwoy Tuluse begom.’ 10Endob buluk mangéy gom dob sébaane ingéd brab énda tayakufé ro begom, angéy gom dob de aguwon dob no ingéd brab béréh gom makom, 11‘Fiyon foy de bubuk sébuwan dob de sékéy gey, tag-tagé key so inok gétuwa kom i kukuméy Tuluse begom non nuret gey dob begomey fantage bé kéféguléw i Tuluse éndob mika gom de.’ 12Atin béréhé ku begom, bé no gai, toow na fo gétimal i kékukum i Tuluse bé de étéw dob no ingéd bé kékukum ne bé de tete étéw dob ingéde Sodom.

13“Mékégédaw-gédaw gom do étéw bati dob Korasin, brab begome dob Betsaida. Buluk i de mékégaif rénigo gu dob begome ménrigo so dob de ingéd Tiro brab Sidon, ménrugayén i de étéw diyo mésar ro brab kéménégal ro do saku brab rénigono ro do awéw i de lowoh ro inok fégétuwa ro énggésénule ro bé de sala ro. 14Endob toow na fo gétimal i kékukum i Tuluse begom moso bé kékukum ne bé de étéw dob Tiro brab Sidon. 15Brab i begome do étéw dob Kafernaum, méuyot gom téfégérotor taman dob lawayo. Endob ibérén gom mangéy dob uleone emferno.”

16Tidéw béno, bénréh Jesuse dob de kuyugén mano, “Atiy mégélingoe begom, fégélingoé no so Begén. Brab atiy mikae begom, mika so Begén. Brab atiy mikae Begén, mika so bé Ménféuwite Begén.”

17Tidéw béno, i fitéwe folo bra ruwo gétéw ménagéw ro mangéy muret dob de ségiyo-giyo ingéd. Atin ménséfule ro toow fo moror brab ménbéréh ro maro, “Kadnan, fiyon foy de saitan odoro roy de béréhé key buluk labité key i dawét me.”

18Atin bénréh Jesuse bero mano, “Enggito guy Satanase ménlawu tidéw dob lawayo maak kilot. 19Niraya ku begom barakat inok fiyon fo ké gédaa kom i de ulé brab do sifitan, énda i kaid gom de. Brab i kéluhanay barakat Satanase sébanil betom énda i kaid tom de. 20Endob kagom méoror sabaf sa bé i de saitan unuro ro begom. Yamula oror gom sabaf ménsulatén i de dawét gom dob lawayo.”

21Bé béno so, fénoror i Rémogor i Tulusey Jesuse. Déménasal mano, “Abay Kadnay lawayo brab fantade, fésalamata ku Beem non fénggétiga moy ni dob de étéw énda i féngganad ro, éndob bénunéyém dob de métilédtéd brab énggéféganad. Hoo Abay, ménrigoy ni non kaam kétayan brab késuwatan.”

22Tidéw béno, ménbéréh man i Jesuse dob de étéw mano, “Sénarig i Abaye Begén i kéluhanane. Enda i gétigan bé atiy Ngae saliyu bé Abaye. Brab énda i gétigan bé atiy Abaye saliyu bé Ngae, brab fiyon atiy kétayay Ngae fégétigan no de.”

23Tidéw béno, séménling i Jesuse dob de kuyugén ménsébéréh bero énda i ségiyo dumo ro mano, “Toow fo fénfiyoy Tuluse begom bé énggégito gom. 24Béréhé ku begom, dob gétaho médoo do datu brab do sénarigon muret bé kébéréh i Tuluse ménuyot ké gito roy énggito gome, éndob énda énggito ro de. Brab ménuyot ro mégélingo bé énggélingoo kome, éndob énda énggélingoo ro de.”

I binuwayae fantag bé mégédawe étéw

25Wén i no sébaan fuweh, i ségétéwe témoro bé kitabé ménangéy dob Jesuse. Atin ténukawa no fénénginsaan i Jesus mano, “Maistéro, ati fatute rigoné ku inok gédoté kuy toowe umul magufusa?”

26Séménumbul i Jesuse mano, “Ati énggito muwe dob Ménsulate Kébéréh i Tuluse? Ati kégésobut me de?”

27Séménumbul i ni lagéy mano, “Féimu go bé Kadnane Tulusém bé kéluhanay fédéw me, brab bé kéluhanay kamatu me, brab bé kéluhanay itunga muwe, brab bé kéluhanay bagér me. Brab féimu go bé kéluhanay de dumo mo ringon so bé kéimu me bé kaame lowoh.”

28I Jesuse ménbéréh mano, “Katabuwan i nan késumbulém. Rigo moy ni inok gédoté moy tintuwe umul.”

29Endob i ni lagéy mika kémalanan. Mélaw ségiyo nén man i fénénginsa ne mano, “Endob ati dumo guwe fatut féimué ku?”

30Atin séménumbul i Jesuse bé ni binuwaya mano, “Wén i no sébaan fuweh, i ségétéwe lagéy bé de Judio ménagéw tidéw Jerusalem léménudug mangéy dob ingéde féndawét Jeriko. Amun diyoén dob de agéwon, ténulis i de tulisan. Lénubag ro, brab éndot roy éntingayéne kaan loo soy kégal ne. Brab ténagak ro gédétén méléhu. 31Tidéw béno, ménggumah i ségétéwe fadi bé de Judio. Amun énggito noy ni lagéy, ténaraa no saén, atin méntaus magéw. 32Tidéw béno, ménggumah i ségétéwe témabang dob de féngadafan, brab i beene Judio so. Amun énggito noy ni lagéy, fénggédéto no brab ténéngténgén singkow, atin méntaus so magéw. 33Tidéw béno, i gétéléwe étéw ménggumah. Endob békén Judioy ni étéw. Beeney étéwe tidéw dob ségiyowe ingéd féndawét Samaria. Amun énggito noy ni lagéy ménfali, ménuray i éna nuwe de. 34Fénggédéto no brab nuwaén i de falién brab bénausén. Atin fénkudaén i ni lagéy dob kuda ne brab nuwitén dob sébaane lawi kay de kana inok diyo fétausé noy kéfagifat ne de. 35Dob gétunduge de fuweh, niraya no kurta i gefee bé ni lawi, brab bénréhén de mano, ‘Fagifatém i ni lagéy. Buluk kulang i ni kurta, bayada ku beem ké séfuleu.’ ”

Amun énggilid Jesuse nuret i ni binuwaya, fénénginsaa noy ségétéwe ni témoro bé kitabé mano,

36“Ati karang me de, ati isuwe bé de téléw ni gétéw étéw i tintuwe dumoy ni lagéy ténulis?” 37Séménumbul i ni maistéro mano, “I ségétéwe ménggédaw de.”

Atin i Jesuse bénréhén dob ni lagéy mano, “Rigo mo loo bé rénigoy ni étéw ménggédaw.”

38Amun diyo i Jesuse brab de kuyugén dob de aguwo ro, énggégumah ro dob sébaane ingéd. Diyo i ségétéwe libun fédawétén Martah. Atin ténayakufén bero dob lawi ne. 39Wén i tuwaréy ne so libun fédawétén Maria. Ménsar gédét dob sékéy Jesuse brab mégélingo bé de toroé no. 40Ménbuku i Martahe bé kéluhanay de galbékén témogoh, mélaw ménfégédét dob Jesuse ménbéréh mano, “Kadnan, émbuku go damén non i tuwaréy guwa nan fédayaé no begén gémalbék. Suguém inok tabanga no begén.”

41Séménumbul i Jesuse mano, “Martah, toow fo ménbuku go bé médoowe galbékém. 42Endob sébaan saén i fiyowe kailangan rigonén. Fénémili Mariawey fiyowe de. Brab énda médotén dob beene.”