Search form

Lukas 10:1

Sénugu Jesusey de étéw

1Tidéw béno, ménémili i Jesuse fitéw folo bra ruwo gétéw do lagéy. Atin sénuguén bero séruwo-ruwo métah dob de ingéd ayo no so.