Search form

Lukas 10:21

21Bé béno so, fénoror i Rémogor i Tulusey Jesuse. Déménasal mano, “Abay Kadnay lawayo brab fantade, fésalamata ku Beem non fénggétiga moy ni dob de étéw énda i féngganad ro, éndob bénunéyém dob de métilédtéd brab énggéféganad. Hoo Abay, ménrigoy ni non kaam kétayan brab késuwatan.”