Search form

Lukas 10:22

22Tidéw béno, ménbéréh man i Jesuse dob de étéw mano, “Sénarig i Abaye Begén i kéluhanane. Enda i gétigan bé atiy Ngae saliyu bé Abaye. Brab énda i gétigan bé atiy Abaye saliyu bé Ngae, brab fiyon atiy kétayay Ngae fégétigan no de.”