Search form

Lukas 10:23

23Tidéw béno, séménling i Jesuse dob de kuyugén ménsébéréh bero énda i ségiyo dumo ro mano, “Toow fo fénfiyoy Tuluse begom bé énggégito gom.