Search form

Lukas 10:27

27Séménumbul i ni lagéy mano, “Féimu go bé Kadnane Tulusém bé kéluhanay fédéw me, brab bé kéluhanay kamatu me, brab bé kéluhanay itunga muwe, brab bé kéluhanay bagér me. Brab féimu go bé kéluhanay de dumo mo ringon so bé kéimu me bé kaame lowoh.”