Search form

Lukas 10:30

30Atin séménumbul i Jesuse bé ni binuwaya mano, “Wén i no sébaan fuweh, i ségétéwe lagéy bé de Judio ménagéw tidéw Jerusalem léménudug mangéy dob ingéde féndawét Jeriko. Amun diyoén dob de agéwon, ténulis i de tulisan. Lénubag ro, brab éndot roy éntingayéne kaan loo soy kégal ne. Brab ténagak ro gédétén méléhu.