Search form

Lukas 10:31

31Tidéw béno, ménggumah i ségétéwe fadi bé de Judio. Amun énggito noy ni lagéy, ténaraa no saén, atin méntaus magéw.