Search form

Lukas 10:32

32Tidéw béno, ménggumah i ségétéwe témabang dob de féngadafan, brab i beene Judio so. Amun énggito noy ni lagéy, fénggédéto no brab ténéngténgén singkow, atin méntaus so magéw.