Search form

Lukas 10:33

33Tidéw béno, i gétéléwe étéw ménggumah. Endob békén Judioy ni étéw. Beeney étéwe tidéw dob ségiyowe ingéd féndawét Samaria. Amun énggito noy ni lagéy ménfali, ménuray i éna nuwe de.