Search form

Lukas 10:34

34Fénggédéto no brab nuwaén i de falién brab bénausén. Atin fénkudaén i ni lagéy dob kuda ne brab nuwitén dob sébaane lawi kay de kana inok diyo fétausé noy kéfagifat ne de.