Search form

Lukas 10:35

35Dob gétunduge de fuweh, niraya no kurta i gefee bé ni lawi, brab bénréhén de mano, ‘Fagifatém i ni lagéy. Buluk kulang i ni kurta, bayada ku beem ké séfuleu.’ ”

Amun énggilid Jesuse nuret i ni binuwaya, fénénginsaa noy ségétéwe ni témoro bé kitabé mano,