Search form

Lukas 10:37

37Séménumbul i ni maistéro mano, “I ségétéwe ménggédaw de.”

Atin i Jesuse bénréhén dob ni lagéy mano, “Rigo mo loo bé rénigoy ni étéw ménggédaw.”