Search form

Lukas 10:38

38Amun diyo i Jesuse brab de kuyugén dob de aguwo ro, énggégumah ro dob sébaane ingéd. Diyo i ségétéwe libun fédawétén Martah. Atin ténayakufén bero dob lawi ne.