Search form

Lukas 10:40

40Ménbuku i Martahe bé kéluhanay de galbékén témogoh, mélaw ménfégédét dob Jesuse ménbéréh mano, “Kadnan, émbuku go damén non i tuwaréy guwa nan fédayaé no begén gémalbék. Suguém inok tabanga no begén.”