Search form

Lukas 11:1

I dasal i Kadnane

1Wén i no sébaan fuweh, amun énggilid i Jesuse démasal, i ségétéwe bé de kuyugén ménbéréh mano, “Kadnan, i Juan Bautistawe ténoroén i de kuyugén démasal. Toroén gey so démasal.”