Search form

Lukas 11:2

2Séménumbul i Jesuse mano, “Amuk démasal gom, dasal gom loo bé ni: ‘Abay, kéluhanay étéwe damén féngadafé ro Beem. Féguléwo mo damén i kéluhanay de étéw.