Search form

Lukas 11:5

5Féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Ufama, i ségétéwe begom wén i dumo no brab ménangéy go diyo bé kérara kélungonone brab ménbéréh go mamo, ‘Adih, fégédawanu. Irayanu téléw timan fan.