Search form

Lukas 11:6

6Non wén i kana gu mantu séna ménggumah brab énda i féama gu de.’