Search form

Lukas 11:7

7Atin sémumbul i ni dumo mo mano, ‘Kago anggaén begén. Ménfintuén i de béngawa key, brab fidongén i de nga gey. Enda gééteku brab iray gu beem i nan ongoté mo.’ ”