Search form

Lukas 11:8

8Féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Gétiga ku amuk démayday go mongot, iraya no beem bé ongoté muwe. Békén miray sabaf bé dumo muwe, yamula sabaf bé énda mémala go mongot.