Search form

Lukas 12

1Amun i ngibunéne do étéw ménsélimud gésééda ro do sékéy, féngganay Jesusey béréhé nuwe bé de kuyugén sungu mano, “Ingat gom inok énda miring gom bé kéunur i de Fariseo ubo-ubo saén. 2I kéluhanane rénigoy de étéw maak ténléb, mébukeh séko. Brab i kéluhanane dirungén, émfayag séko. 3Atiy béréhé muwe dob kélungonone, gélingoon so dob fuwehe. Brab atiy ségurawé muwe dob gonone fénintu, been so gélingoon dob médoowe do étéw.

4“Béréhé ku begom do dumo gu, kagom mégilak bé géféléhue bé lowoh gome, éndob saliyu bé ni éndaén i gérigono no. 5Béréhé ku begom i ati fatute kégilaka kom. Fégilak gom bé Tuluse non géféléhuo noy lowoh gome brab wén soy barakatén émféangéy begom dob emfernowe. Hoo, béréhé ku begom fégilak gom de.”

6Atin ménbéréh man i Jesuse mano, “Ufama, i de kloh manok toow fo mélémuy kéfébéléye bero dob fadiyane. Endob énda i sébaan de lénifot i Tuluse. 7Atin i begome mas gom na balilaga bé de kloh manok. I Tuluse énggétuwa no fiyon firoy i de buk gom dob de uléw gom. Mélaw kagom mégilak.

8“Béréhé ku begom, ati murete fantag bé kéunur ne Begén dob de étéw, ureté ku soy fantage bé kéunur ne dob adafay de télakiy Tuluse. 9Endob atiy démirunge Begén dob adafay de étéw, dirungé ku so moso dob adafay de télakiy Tuluse.

10“Atiy émbéréhe tete fantag bé Nga i Kéilawane, sani Begéne, émfésagadan. Endob i émbéréhe tete fantag bé Rémogor i Tuluse énda émfésagada no.

11“I de sébanil Begén, buluk uwité ro begom dob de féngadafan taloo no dob de gémamak kukuman, inok métébo gom sabaf bé kéunur gome Begén, kagom mégilak taloo no émbuku ké ati késumbul gome. 12Non i Rémogor i Tuluse toroé no begom ké atiy fatute béréhé kom.”

I binuwayae fantag bé kawasawe étéw

13Wén i médoowe ménsélimud géliwét bé Jesuse. Ménbéréh i ségétéwe de dob Jesuse mano, “Maistéro, béréhém bé ofo guwe, irayén begén i baad guwe bé de languntaman fénled i boh geye begey bé kéléhu ne.”

14Séménumbul i Jesuse mano, “Enda i atura ku de maad ké ati séfiroy begom.” 15Atin ménbéréh i Jesuse dob de étéw mano, “Kagom arumén! Békén bé kékawasawey funay étéwe fiyoy kéuyag ne.”

16Atin nureto Jesuse bero sébaan binuwaya fantag bé ségétéwe étéw kawasa mano, “Wén i safadén, fiyoy kééruk i de nohok-nohokén. 17I kawasawe étéw ménggitung, ‘Enda i fégono ku bé kéluhanay kéntéw guwe. Ati rigoné kuwe? 18Gétuwa ku, ay ni rigoné kuwe. Gébaé kuy kiwot guwe, brab rémigowu bé dakéle de, inok gétimuo kuy de kéntéw gu brab de éntingayén kagén. 19Tidéw béno, mégitungu, Ségétéwu bagian. Wén i kagéne bé éntingayéne fiyo kailanga ku bé firoye gébélintuwa. Témérénu. Mamau, minému, brab méguyayau.’ 20Endob i Tuluse bénrého noy ni étéw mano, ‘Dufang go! Bé ni kélungonon, méléhu go. Mélaw békénén kaam i éntingayéne nitongém.’ ”

21Atin féntama Jesusey ni binuwaya mano, “Ségiléw bé niy aruméne kawasa étéw énda modorén bé kétayay Tuluse.”

22Atin bénréh Jesuse dob de kuyugén mano, “Kagom émbuku fantag bé kéuyag gome, bé ati amaé kome, taloo no bé lowoh gome, bé ati kégalé kome. 23Wén nay labi mélaga bé amaéne funa kom méuyag, brab wén nay labi mélaga bé kégale kay lowoh gome. 24Fégitung gom i de kloh manok. Enda mohok ro taloo no kémétéw ro, brab énda i kiwot ro. Endob féamaéy Tuluse so bero. Atin mas gom na balilaga bé klohe manok. Mélaw toow na fo féamaé no begom. 25Enda i étéw géfétaah bé kéuyag ne bé kébuku ne, fiyon fo ké ségéuras saén. 26Amun énda gérigono kom i ni kloh éntingayén, sedek émbuku gom bé de ségiyo? 27Fégitung gom i de flores. Méruk ro fiyon fo ké énda gémalbék ro, taloo no rémigo ro do kégal ro. Endob béréhé ku begom, fiyon i Solomone toow fo kawasa datu, énda i kégalén loo bé de fiyo do falasén do flores. 28Endob buluk loo bé nan i kéfékégal i Tuluse bé de kéroon bé singkowe ay nan méuyag, atin bé démoe ibérén inohén, békén ba fékégalé no so begom? Toow fo kloh i kéféginugut gome. 29Kagomén démoyun émbuku bé amaé kome brab inémé kome. 30Non i de étéw énda méngintulus ro, been i niy fégitungé ruwe taman émbuku ro. Endob i Abay gome dob lawayo gétiga noy kailanga kome. 31Mélaw fédaya gom i Tuluse méguléw begom, atin iraya no begom éntingayén kailanga kom.

32“Do kuyug gu, kagom mégilak fiyon fo ké énda médoo gom, non kétayay Abay gome Tulus ké begom soy méguléw beroy Tuluse. 33Fébéléy gom i languntama kome, brab iray gom dob de méskinan inok kawasa gom dob lawayo. Non dob lawayo, i de éntingayé kom énda i réménég de, taloo no ménakaw de, brab énda i ifés minasa de. 34Non hon i gonoy tamuk me de, diyo soy itunga muwe brab fédéw me.”

Fantag bé késéfule Jesuse

35-36Atin ménuret man i Jesuse sébaan binuwaya fantag bé késéfule ne mano, “Ingat gom bé késéfule guwe loo bé de sugu-suguén ongot-ongot bé amu ruwe. Iring gom bé de ni sugu-suguén, mingat ro ongot-ongot bé amu ruwe séfule tidéw dob sébaane uyot. Maginsod ro, brab féréndawé roy solo ruwe inok géingat ro. Buluk gégumah, magad saén géungkaa roy béngawane. 37Toow fo moror i de ni sugu-suguén bé kégumah i amu ruwe, non énggéingat ro ongot-ongot bé késéfule ne. Béréhé ku begom, i ni amu kémégal inok kémana brab fésaré noy de sugu-sugué no brab duwoto no bero. 38Toow ro fo moror buluk énggito no bero énggéingat ongot-ongot fiyon fo ké gégumah kérara kélungonon, taloo no ménalém kélungonon. 39Atin fégétédém gom i ni, buluk i gefee bé lawie gétiga noy ati urase gégumah i ménakawe dob lawi ne, ingata no brab énda fédayaé no de ké ahuroy ménakawey lawi ne. 40Brab i begome so, fatut mingat gom non i Nga i Kéilawane gégumah dob gaiwe énda karangé kom de gégumah.”

41Ménénginsa i Pedrowe mano, “Kadnan, béréhé moy ni binuwaya dob begeye saén do kuyugém, taloo no kay kéluhanane?”

42Atin i Kadnane séménumbul mano, “Atiy mégérore brab métilédtéde sugu-suguén, been i sénarigoy amu ne méguléw bé kéluhanay galbéke brab iraya noy de dumo no sugu-suguén bé de karo baad bé de amaén bé katabuwane gai. 43Toow fo méoror i nan sugu-suguén ké gitoy amu ne gémalbék bé késéfule ne. 44Béréhé ku begom, i amu i nan sugu-suguén sarigé no dob beeney kéluhanay languntama nuwe. 45Endob mékégédaw-gédaw i ni sugu-suguén buluk mégitung mano, ‘Mérugay nay késéfule i amu guwe.’ Tidéw béno, féganayé no tafésén i de dumo no sugu-suguén do lagéy brab libun, atin mama brab miném taman molon. 46Ati keeyén i mérigowe amuk i amu i nan tete sugu-suguén gégumah bé gaiwe békén karangé no, brab énda gétiga no de? I ni amu, amuk gito noy tetee rigoné no, tor-toré noy ni sugu-suguén atin fédiyoé no dob gonone emferno beroy de kéluhanay de énda munur.

47“I ni sugu-suguén gétiga no fo toow i kétayay amu ne rigonén, éndob énda rigoné no de. Mélaw i ni sugu-suguén mékukum moso toow fo gétimal. 48Endob i sugu-suguéne énda gétiga noy kétayay amu ne rigonén, atin réménigo énda fiyo no, mékukum éndob énda toowén gétimal. I sénarigone bé médoowe, médoo soy ongoténe de. Atin i nirayane médoo, médoo soy ongoténe de.

49“Ménangéyu dini inok muwit maak aféy dob duniyae ni, brab méuyotu de damén ké mérinoén. 50Kéfasanganu séko, brab tete i fédéw guwe ni taman gilid mérigoy ni. 51Ati karangé kome funa ku ménangéy dini? Inok éndaén i sékérit dob ni duniya? Békén. Ménangéyu dini inok mésébaad i de étéw. 52Tidéw béleewe, i de limo gétéw dob ségékurénge, mésébaad ro sabaf bé ati Begéne ni. I téléwe de énda magayun ro bé ruwowe de, taloo no i ruwowe de énda magayun ro bé téléwe de. 53Mésébaad ro sabaf bé kéunur ruwe. I bohe brab de ngaén lagéy énda séfagayun ro. Loo so bé idénge brab de ngaén libun, énda séfagayun ro.”

54Ménbéréh soy Jesuse dob de médoo étéw mano, “Dob ni gonon, buluk gégito gom bé rawéne dob élédon, magad i kébéréh gome, ‘Rémana séko.’ Atin rémana ba. 55Atin buluk wén i réfuruh tidéw déligdigan, béréhé kom, ‘Méduf sékoy gaiwe ni.’ Atin méduf ba. 56Gétiga kom i méréhe bé atag i éntingayéne dob fantade ni brab dob lawayo. Sedek énda gétiga kom i atag i de rigonéy Tuluse bé béleewe? Non mika gom munur.

57“Atin sedek énda mégitung gom bé atiy fiyowe rigoné kom inok énda mékukum gom moso? 58Buluk wén i dumo mo sébanil, atin uwité no beem dob de kémukum inok sétiyawan, buluk diyo gom séna dob de agéwon, béréh go fiyo inok séfégayun gom bé énda séna gégumahén dob adafay de kémukum. Non i de kémukum séko irayén beem dob de sundalo, brab i de sundalo férisuné ro séko beem. 59Béréhé ku begom, énda séko géésut go tidéw dob férisunone taman énda gébayada moy kéluhanay késalaa muwe.”