Search form

Lukas 12:1

1Amun i ngibunéne do étéw ménsélimud gésééda ro do sékéy, féngganay Jesusey béréhé nuwe bé de kuyugén sungu mano, “Ingat gom inok énda miring gom bé kéunur i de Fariseo ubo-ubo saén.