Search form

Lukas 12:10

10“Atiy émbéréhe tete fantag bé Nga i Kéilawane, sani Begéne, émfésagadan. Endob i émbéréhe tete fantag bé Rémogor i Tuluse énda émfésagada no.