Search form

Lukas 12:13

I binuwayae fantag bé kawasawe étéw

13Wén i médoowe ménsélimud géliwét bé Jesuse. Ménbéréh i ségétéwe de dob Jesuse mano, “Maistéro, béréhém bé ofo guwe, irayén begén i baad guwe bé de languntaman fénled i boh geye begey bé kéléhu ne.”