Search form

Lukas 12:16

16Atin nureto Jesuse bero sébaan binuwaya fantag bé ségétéwe étéw kawasa mano, “Wén i safadén, fiyoy kééruk i de nohok-nohokén.