Search form

Lukas 12:17

17I kawasawe étéw ménggitung, ‘Enda i fégono ku bé kéluhanay kéntéw guwe. Ati rigoné kuwe?