Search form

Lukas 12:18

18Gétuwa ku, ay ni rigoné kuwe. Gébaé kuy kiwot guwe, brab rémigowu bé dakéle de, inok gétimuo kuy de kéntéw gu brab de éntingayén kagén.