Search form

Lukas 12:19

19Tidéw béno, mégitungu, Ségétéwu bagian. Wén i kagéne bé éntingayéne fiyo kailanga ku bé firoye gébélintuwa. Témérénu. Mamau, minému, brab méguyayau.’