Search form

Lukas 12:21

21Atin féntama Jesusey ni binuwaya mano, “Ségiléw bé niy aruméne kawasa étéw énda modorén bé kétayay Tuluse.”