Search form

Lukas 12:28

28Endob buluk loo bé nan i kéfékégal i Tuluse bé de kéroon bé singkowe ay nan méuyag, atin bé démoe ibérén inohén, békén ba fékégalé no so begom? Toow fo kloh i kéféginugut gome.