Search form

Lukas 12:30

30Non i de étéw énda méngintulus ro, been i niy fégitungé ruwe taman émbuku ro. Endob i Abay gome dob lawayo gétiga noy kailanga kome.