Search form

Lukas 12:35-36

Fantag bé késéfule Jesuse

35-36Atin ménuret man i Jesuse sébaan binuwaya fantag bé késéfule ne mano, “Ingat gom bé késéfule guwe loo bé de sugu-suguén ongot-ongot bé amu ruwe. Iring gom bé de ni sugu-suguén, mingat ro ongot-ongot bé amu ruwe séfule tidéw dob sébaane uyot. Maginsod ro, brab féréndawé roy solo ruwe inok géingat ro. Buluk gégumah, magad saén géungkaa roy béngawane. 37Toow fo moror i de ni sugu-suguén bé kégumah i amu ruwe, non énggéingat ro ongot-ongot bé késéfule ne. Béréhé ku begom, i ni amu kémégal inok kémana brab fésaré noy de sugu-sugué no brab duwoto no bero.