Search form

Lukas 12:38

38Toow ro fo moror buluk énggito no bero énggéingat ongot-ongot fiyon fo ké gégumah kérara kélungonon, taloo no ménalém kélungonon.