Search form

Lukas 12:42

42Atin i Kadnane séménumbul mano, “Atiy mégérore brab métilédtéde sugu-suguén, been i sénarigoy amu ne méguléw bé kéluhanay galbéke brab iraya noy de dumo no sugu-suguén bé de karo baad bé de amaén bé katabuwane gai.