Search form

Lukas 12:45

45Endob mékégédaw-gédaw i ni sugu-suguén buluk mégitung mano, ‘Mérugay nay késéfule i amu guwe.’ Tidéw béno, féganayé no tafésén i de dumo no sugu-suguén do lagéy brab libun, atin mama brab miném taman molon.