Search form

Lukas 12:54

54Ménbéréh soy Jesuse dob de médoo étéw mano, “Dob ni gonon, buluk gégito gom bé rawéne dob élédon, magad i kébéréh gome, ‘Rémana séko.’ Atin rémana ba.