Search form

Lukas 12:55

55Atin buluk wén i réfuruh tidéw déligdigan, béréhé kom, ‘Méduf sékoy gaiwe ni.’ Atin méduf ba.