Search form

Lukas 12:58

58Buluk wén i dumo mo sébanil, atin uwité no beem dob de kémukum inok sétiyawan, buluk diyo gom séna dob de agéwon, béréh go fiyo inok séfégayun gom bé énda séna gégumahén dob adafay de kémukum. Non i de kémukum séko irayén beem dob de sundalo, brab i de sundalo férisuné ro séko beem.