Search form

Lukas 12:6

6Atin ménbéréh man i Jesuse mano, “Ufama, i de kloh manok toow fo mélémuy kéfébéléye bero dob fadiyane. Endob énda i sébaan de lénifot i Tuluse.