Search form

Lukas 13:1

1Bé béno so, i médoowe do étéw bénréh ro dob Jesusey fantage bé de étéw tidéw Galilea. Fénféléhu i Datue Pilato bero bé lala ruwe témulak dob Tuluse.