Search form

Lukas 13:11

11Wén i ségétéwe libun diyo békutén non féndéruuy saitane. Been i funa nuwe ménfoloén bra waléw gébélintuwa énda géfééntangén témindég fiyon kloh.