Search form

Lukas 13:17

17I de étéw diyo énda ménuyot ro bé Jesuse, ménmala ro bé kébéréh ne. Endob i de dumo de, toow ro fo méoror non bé kéluhanay de mékégaif rénigo Jesuse.