Search form

Lukas 13:19

19Ségiléw na bé toowe fo kloh béne, éndot i étéwe brab nohokén. Atin téménunoh brab méruk taman ménwaléy dakél kayéw. Brab salagay de kloh manok i de fongo no.”