Search form

Lukas 13:21

21Ségiléw bé fégéfééruke fan éndot i libune brab sénlawékén bé téléwe géasad bé arinahe taman ménruk i kéluhanane brab ménwaléy médoo.”