Search form

Lukas 13:23

23Atin wén i ségétéwe étéw ménénginsaan de mano, “Kadnan, kloh saén i de étéw fukaséy Tuluse?”

Séménumbul i Jesuse manó,