Search form

Lukas 13:24

24“Rigo moy tamay gagané muwe mahur bé mérate béngawan mangéy dob lawayo, non béréhé ku beem, médoo do étéw i témélamawe mahur, éndob énda gagané ro de.