Search form

Lukas 13:29

29Wén soy de médoo étéw békén Judio tidéw déligdigan, sébangan, tégénon, brab élédon, diyo ro géésar mama beroy Tuluse ké féguléwo no bero.