Search form

Lukas 13:35

35I lawi gome métagak moso. Endaén gito mo Begén taman bé gaiwe gégumah ké béréhé mo moso, ‘Féfiyonéy Tuluse damén i gégumahe tidéw dob Kadnane.’ ”